Campamentos deportivos do verán da Deputación da Coruña

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas informa de que está aberto o prazo para solicitar os campamentos de verán que organiza a Deputación Provincial da Coruña. Poderán participar rapaces e rapazas de entre 9 e 14 anos xa cumpridos (nados/as entre o 1 de xaneiro de 2010 e o 31 de decembro de 2015).
A sede do Campamento será no IES Rosalía Mera (Rúa Archer Milton Huntington, 24, A Coruña).
Ao Concello de Cabanas correspóndenos 3 prazas na 2ª quenda, que será do 30 de xuño ao 5 de xullo de 2024. 
A entrada dos/das rapaces/rapazas na instalación será o domingo 30 de xuño entre as 18:00 e as 19:30 horas e a saída o venres 5 de xullo entre as 16:00 e as 17:00 horasA cota de inscrición é de 85 euros. O prazo de inscrición está aberto ata o 28 de maio.
Para formalizar a inscrición será necesario entregar no Rexistro municipal do Concello de Cabanas a seguinte documentación:
  1. Ficha de inscrición debidamente cuberta e asinada polos dous proxenitores ou, de ser o caso, pola persoa representante legal.
  2. Fotocopia do carné de identidade ou libro de familia e tarxeta sanitaria do/a rapaz/rapaza.
  3. No caso de ter tratamento ou doenza haberá que achegar informe médico no que se indiquen cuestións relativas aos tratamentos médicos periódicos, intolerancias e outras consideracións de saúde a ter en conta.
  4. A copia do aboamento da cota de inscrición farase cando se confirme a praza.
Toda a información sobre esta convocatoria, así como a ficha de inscrición, están dispoñibles no seguinte enlace: https://www.dacoruna.gal/deportes/campamentos-deportivos.
[ES]
El Concello de Cabanas informa de que está abierto el plazo para solicitar los campamentos de verano que organiza la Deputación Provincial da Coruña. Podrán participar chicos y chicas de entre 9 e 14 años ya cumplidos (nacidos/as entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015).
La sede del Campamento será en el IES Rosalía Mera (Rúa Archer Milton Huntington, 24, A Coruña).
Al Concello de Cabanas le corresponde 3 plazas en el 2º turno, que será del 30 de junio al 5 de julio de 2024. 
La entrada de los/las chicos/chicas en la instalación será el domingo 30 de junio entre las 18:00 y las 19:30 horas y la salida el viernes 5 de julio entre las 16:00 y las 17:00 horas.  La cuota de inscripción es de 85 euros. El plazo de inscripción está abierto hasta el 28 de mayo.
 
Para formalizar la inscripción será necesario entregar en el Registro municipal del Concello de Cabanas la siguiente documentación:
  1. Ficha de inscripción debidamente cubierta y firmada por los dos progenitores o, de ser el caso, por la persona representante legal.
  2. Fotocopia del carné de identidad o libro de familia y tarjeta sanitaria del chico/chica.
  3. En el caso de tener tratamiento o enfermedad habrá que adjuntar informe médico en el que se indiquen cuestiones relativas a los tratamientos médicos periódicos, intolerancias y otras consideraciones de salud a tener en cuenta.
  4. La copia del abono de la cuota de inscripción se hará cuando se confirme la plaza.
Toda la información sobre esta convocatoria, así como la ficha de inscripción, están disponibles en el siguiente enlace: https://www.dacoruna.gal/deportes/campamentos-deportivos.
Share.

Comments are closed.