Transparencia

A lei de transparencia de España é unha norma que ten como obxectivo reforzar o dereito dos cidadáns a acceder á información sobre actividades públicas. O seu nome completo é Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Publicouse no Boletín Oficial do Estado o 10 de decembro de 2013. Todas as cuestións referidas ao cumprimento desta lei están recollidas nun apartado específico da sede electrónica do Concello de Cabanas, e está dispoñible neste enlace. Se o prefires podes consultar as seccións do mesmo dende aquí:

1. INSTITUCIONAL
2. NORMATIVA
3. ECONÓMICA
4. AXUDAS E SUBVENCIÓNS
5. PATRIMONIO
6. CONTRATACIÓ
7. URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E MEDIO AMBIENTE
8. INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO CIDADÁN_