Bando: Exposición ao público do censo electoral

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Visto o Decreto 150/2023, de 25 de decembro, de disolución do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eleccións, publicado no DOG nº243, de data 26 de decembro de 2023.

Polo presente bando, don Fernando Couce Rodríguez, Alcalde-Presidente do Concello de Cabanas fai saber que, de acordo co establecido na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, as listas electorais expóñense ao público na Casa do Concello para a súa consulta polas persoas interesadas, aos efectos da presentación de reclamacións, no período do 1 ao 8 de xaneiro de 2024.

Prohíbese a información particularizada dos datos persoais contidos no censo electoral, agás os propios interesados, non estando permitida a recompilación dos datos existentes por calquera medio sexa manual, fotográfico, informático ou de calquera outra natureza, baixo a responsabilidade que legalmente viñeran ó caso.

[ES]

Visto el Decreto 150/2023, del 25 de diciembre, de disolución del Parlamento de Galicia y de convocatoria de elecciones, publicado en el DOG nº243, de fecha 26 de diciembre de 2023.

Por el presente bando, don Fernando Couce Rodríguez, Alcalde-Presidente del Concello de Cabanas hace saber que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las listas electorales se exponen al público en la Casa del Concello para su consulta por las personas interesadas, a los efectos de presentación de reclamaciones, en el período del 1 al 8 de enero de 2024.

Se prohíbe la información particularizada de los datos personales contenidos en el censo electoral, excepto los propios interesados, no estando permitida la recopilación de los datos existentes por cualquier medio sea manual, fotográfico, informático o de cualquiera otra naturaleza, bajo la responsabilidad que legalmente venga al caso.

 

Consulta aquí: Bando exposición censo electoral

 

Share.

Comments are closed.