Plan de Acción para o Clima e a Enerxía do Concello de Cabanas (PACES)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

No ano 2008 a Comisión Europea creou o “Pacto dos alcaldes”co propósito de acadar unha serie de obxectivos en materia de clima e enerxía para todos aqueles municipios que voluntariamente se comprometesen a alcanzar os devanditos obxectivos. As cidades asinantes comprométense a actuar para apoiar a implantación do obxectivo europeo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para 2030 e a adopción dun enfoque común para o impulso da mitigación e a adaptación ao cambio climático. Desde entón son máis de 10.000 os municipios de 60 países, a maior parte
en Europa que se foron comprometendo cos obxectivos fixados, abarcando unha poboación de máis de 320 millóns de habitantes.

No ano 2015 o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, mediante un proceso consultivo, fixa novos retos: as cidades asinantes comprométense a apoiar activamente a implantación do obxectivo de redución dos gases de efecto invernadoiro nun 40% para o 2030. A tradución deste compromiso materialízase no PACES: Plan de Acción para o Clima e a Enerxía no que se esbozan as accións crave que se pretende acometer. O plan inclúe un inventario de emisións de referencia para realizar o seguimento das accións de mitigación e unha Avaliación de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas.

O Concello de Cabanas adhírese ao pacto dous alcaldes no ano 2019 por medio da firma do compromiso por parte do alcalde tras o acordo plenario polo que o Concello de Cabanas a través dos seus representantes políticos acepta os compromisos que se sintetizan a continuación:

  • Reducir as emisións de CO2 (e posiblemente outras emisións de gases de efecto invernadoiro no seu territorio nun 40% como mínimo de aquí a 2030, en particular a través da mellora da eficiencia enerxética e dun maior uso das fontes de enerxía renovables.
  • Aumentar o seu resiliencia mediante a adaptación ás repercusións do cambio climático.

No Diario Oficial de Galicia núm.93, do 14 de maio de 2020, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia fai pública a Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o clima e a enerxía sostibles, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2020.
Despois de ver a solicitude de subvención, a memoria, e o resto de documentación elaborada para o denominado “PLAN DE ACCIÓN PARAEL CLIMA E A ENERXÍA DO
CONCELLO DE CABANAS” este concello presentouna, o 10 de xuño de 2020 ante a Xunta de Galicia.

Posteriormente, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, remitiu a este Concello, Notificación de Resolución de Concesión desta subvención de data 28 de agosto de 2020, por un importe de 4.000,00 € (IVE/IVE incluído) o que cobre o 100% dos gastos de redacción do Plan.

Encargouse a asistencia técnica de redacción deste Plan a, SICAFOFT, que presentou o documento no Concello e finalmente este, foi aprobado por unanimidade dos membros presentes, no Pleno Extraordinario da Corporación, celebrado o 25 de novembro de 2020.

Descarga | Documeno PACES

Share.

Comments are closed.