CONVOCATORIA PLENO 29-11-2017

O  mercores día 29 de novembro de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Expediente Modificación de créditos 10/2017

3.- Aprobación definitiva e solicitude de urxente ocupación da relación de bens e dereitos s expropiar afectados polas obras de "Conexión da rede de alcantarillado desde a Área recreativa de A Veiga a Batán, 2ª fase"

4.- Aprobación da modificación dos estautos da "Asociación de Concellos do Camiño Inglés"

5.- Día internacional contra a violencia de xénero. Propostas de BNG, PP e PDDdeG

6.- Iniciativa para a posta en marcha dos traballos previos a remunicipalización de servizos. Proposta Concelleiro BNG.

7.- Revisión aparcadoiros para persoas con movilidade reducida. Proposta Concelleiro de PDDdeG

8.- Realización de plenos infantís. Proposta Grupo Socialista.

Parte de Control órganos da corporación

9.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

10.- Rogos e preguntas.