CONVOCATORIA PLENO 27/09/2017

O  mercores día 27 de setembro de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

 

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Proposta festas locais 2018

3.- Relación de bens e dereitos a expropiar afectados polas obras de "Conexión da rede de alcantarillado desde a Área recreativa de A Veiga a Batán 2ª fase".

4.- Nomeamento representante da corporacoón na "Asociación de Concellos do Camiño Inglés"

5.- Seguridade vial na N-651 en Cabanas. Proposta grupo Socialista.

6.- Cubrición de parques infantís e espazos de ximnasia para maiores. Proposta grupo Socialista.

7.- Trazado do Camiñi Inglés. Proposta concelleiro PDDdG

8.- Ocupación ilegal de inmobles. Proposta do grupo Popular.

Parte de Control órganos da corporación

9.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

10.- Rogos e preguntas.