Descarga de documentos

Ordenanzas Fiscais

Nesta sección poderás atopar as diferentes ordenanzas fiscais en formato PDF

Impostos obrigatorios

- I.A.E. Ordenanza fiscal nº14, aplicable dende o 01/01/2008

- I.B.I. Ordenanza fiscal nº2, aplicable dende o 01/01/2010

- I.VT.M Ordenanza Fiscal nº1, aplicable dende o 01/01/2010

Impostos potestativos

- Construccións e Instalacións de Obras (B.O.P. 19/08/2010)

- I.C.I.O. Ordenanza fiscal nº3, aplicable dende o 20/08/2010

- I.I.V.T.N.U. Ordenanza fiscal nº4, aplicable dende o 25/06/2008

Tasas

- Aproveitamento dominio público Ordenanza nº 11, Aplicable dende o 01/01/2013

- Animais Ordenanza nº 25, Aplicable dende o 13/01/2012

- Apertura de gabias, Aplicable dende o 014/01/2002

- Apertura de establecementos e actividades, Aplicable dende o 014/01/2002

- Auga Ordenanza nº08, Aplicable dende o 01/01/2006

- Axuda no fogar Ordenanza nº 17, Aplicable dende o 01/12/2014

- Caixeiros Ordenanza nº 29, Aplicable dende o 01/01/2014

- Disribución de auga, Aplicable dende o 01/01/1999

- Emerxencias Ordenanza nº 27, Aplicable dende o 02/10/2012

- Expedicións de documentos Ordenanza nº 28, Aplicable dende o 29/08/2013

- Mesas e cadeiras, Aplicable dende o 01/01/2002

- Postos e barracas, Aplicable dende o 01/01/2002

- Primeira ocupación, Aplicable dende o 01/01/2002

- Retirada de vehículos. Ordenanza nº 22, Aplicable dende o 07/08/2008

- Lixo Ordenanza nº 06, Aplicable dende o 01/01/2014

- Instalacións deportivas Ordenanza nº19, Aplicable dende o 22/03/2014

- Licencias urbanísticas, Aplicable dende o 19/08/2010

- Subsolo, Aplicable dende o 01/01/2013

- Sumidoiros e depuración Ordenanza nº 05, Aplicable dende o 01/01/2006

- Uso de infraestructuras municipais Ordenanza nº 26, Aplicable dende o 24/04/2013

- Vados Ordenanza nº 13, Aplicable dende o 08/08/2008

- Servizo municipal de comedor (B.O.P. 15/10/2005)

- Punto de Atención á Infancia (B.O.P. 19/08/2010)

Ordenanzas non fiscais

- Axuda no fogar, Aplicable dende o 23/04/2013

- Honras e distincións, Aplicable dende o 20/10/2012

- Instalacións deportivas, Aplicable dende o 03/12/2013

- Medio urbano, Aplicable dende o 11/05/2013

- Policía de camiños, Aplicable dende o 30/04/1988

- Protección medio natural, Aplicable dende o 13/01/2012

- Tráfico, Aplicable dende o 06/07/2010

- Parellas de feito, Aplicable dende o 08/03/2010

- Protección Civil, Aplicable dende o 14/02/2008

- Regulamento do Punto de Atención á Infancia, Aplicable dende o 24/07/2012

- Regulamento rede wifi, aplicable dende o 14/05/2012

- Tenza de animais, Aplicable dende o 30/01/2012

Prezos públicos

- Actividades culturais e deportivas, Aplicable dende o 22/03/2014

- Punto de atención a infancia, Aplicable dende o 01/09/2012

- Wifi, Aplicable dende o 21/03/2014

Contribucións especiais (B.O.P. 30/12/1989)

- Ordenanza Fiscal nº14 reguladora de conribuciones fiscales

Modelos de Rexistro Civil de Cabanas:

- Modelo de solicitude de certiicado de nacemento

- Modelo de solicitude de certiicado de matrimonio

- Modelo de solicitude de certiicado de defunción

- Modelo de solicitude de certificado de empadroamento