Convocatoria pleno ordinario

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas convoca o pleno ordinario para este mércores 27 de setembro ás 10.30h, no Salón de Sesións do Concello.

Contará coa seguinte orde do día:

I. Parte resolutiva:

1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
2. Ratificación determinación festivos locais anualidade 2024.
3. Ratificación modificación proxecto “Conexión da rede de alcantarillado desde área recreativa de A Veiga a Batán 3a fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río e mellora de pavimentos en Batán de Arriba”, incluído no POS+2018.
4. Ratificación renuncia á execución do proxecto “Conexión da rede de alcantarillado dese área recreativa de A Veiga a Batán 3a fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río e mellora de pavimentos en Batán de Arriba”, incluído no POS+2018, e solicitude de reinvestimento da cantidade concedida no POS+2018 no POS+2024.

II. Parte control órganos corporación:

5. Informes de Presidencia:
5.1. Dación de conta da composición das Comisións Informativas.
5.2. Resolucións da alcaldía.
6. Mocións de urxencia.
7. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de xeito presencial, se ben poderá seguirse por streaming.

 

[ES]

El Concello de Cabanas convoca el pleno ordinario para este miércoles 27 de septiembre a las 10.30h, en el Salón de Sesiones del Concello.

Contará con el siguiente orden del día:

I. Parte resolutiva

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2. Ratificación determinación festivos locales anualidad 2024.
3. Ratificación modificación proyecto “Conexión de la red de alcantarillado desde área recreativa de A Veiga a Batán 3a fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río y mejora de pavimentos en Batán de Arriba”, incluido en el POS+2018.
4. Ratificación renuncia a la ejecución del proyecto “Conexión de la red de alcantarillado desde área recreativa de A Veiga a Batán 3a fase, conexión de alcantarillado en Camiño do Río y mejora de pavimentos en Batán de Arriba”, incluido en el POS+2018, y solicitud de reinversión de la cantidad concedida en el POS+2018 para el POS+2024.

II. Parte control órganos corporación:

5. Informes de Presidencia:
5.1. Dación de cuenta de la composición de las Comisiones Informativas.
5.2. Resoluciones de la alcaldía.
6. Mociones de urgencia.
7. Ruegos y preguntas.

El pleno se celebrará de forma presencial, si bien podrá seguirse por streaming.

Share.

Comments are closed.