Xoves, Setembro 28

Convocatoria de pleno ordinario 28/09/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 28 de setembro ás 19.30h.

Contará coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
 2. Proposta modificación Ordenanza Fiscal número 25, reguladora do prezo público pola prestación do servizo do Punto de Atención á Infancia As Viñas
 3. Proposta modificación Ordenanza Fiscal número 3, reguladora do Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana.
 4. Delegación na Deputación Provincial da Coruña da xestión, inspección e recadación do Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana.
 5. Proposta de constitución e adhesión á “Asociación de Concellos para a xestión da Comarca do Eume”.
 6. Solicitude de participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único de Concellos) POS+2022, da Deputación da Coruña.
 7. Ratificación determinación de festivos locais anualidade 2023.
 8. Informes da Presidencia
  1. Resolucións da Alcaldía
 9. Mocións de urxencia
 10. Rogos e preguntas

O pleno celebrarase de maneira presencial, se ben poderá seguirse en directo por streaming.

 

Share.

Comments are closed.