Domingo, Setembro 26

Convocatoria de pleno ordinario 28/07/2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 28 de xullo, ás 13.30 horas.

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Aprobación, se procede, de actas de sesións anteriores.
  2. Conta Xeral 2020.
  3. Expediente de modificación de créditos 15/2021, na modalidade de crédito extraordinaria.
  4. Informes da presidencia.
    1. Resolucións da Alcaldía.
    2. Informe resumo anual sobre o control interno.
  5. Mocións de urxencia.
  6. Rogos e preguntas.

O pleno celebrarase de xeito telemático, podéndose seguir en streaming a través das redes sociais do Concello de Cabanas.

Share.

Comments are closed.