Convocatoria de pleno ordinario 25/05/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a realizar o mércores, 25 de maio, ás 19.30h

Contará coa seguinte orde do día.

  1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
  2. Aprobación proxecto modificado “Mellora da accesibilidade e dos servizos urbanos na estrada N-651 (marxe dereito sentido Ferrol) entre os pks 20+940 e 21+460 en Cabanas”.
  3. Expediente modificación de créditos 12/2022, na modalidade de suplemento de crédito financiado con remanente de tesourería.
  4. Informes da Presidencia
    1. Resolucións da Alcaldía.
  5. Mocións de urxencia
  6. Rogos e preguntas

O pleno celebrarase de maneira presencial, se ben poderá seguirse en directo por streaming.

Share.

Comments are closed.