Domingo, Xuño 23

Campamentos de verán do Concello de Cabanas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O vindeiro 3 de xuño ábrese o periodo de solicitudes de prazas  para participar nos campamentos de verán do Concello de Cabanas  que, como anos anteriores, oferta 2 alternativas: o campamento urbano Cabanas Concilia e o campamento deportivo.

Ambas modalidades celebraranse durante os meses de xullo e agosto no apeadoiro do Areal e no entorno do CEIP Eladia Mariño.

O campamento urbano Cabanas Concilia está destinado a nenas e nenos en idade escolar  nados desde o ano 2012 a 2020. Levaranse a cabo actividades para promover a expresión artística, ass relacións entre iguais e os hábitos saudables mediante o técncias de autocoñecemento e o xogo. Todas as actividades terán un enfoque socioeducativo, con perspectiva de xénero e serán promotoras do bo trato. Esta actuación está financiada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Ministerio de Igualdad.No campamento deportivo, orientado a nenas e nenos a partir de 7 anos, desenvolveranse actividades para iniciarse na práctica deportiva de forma lúdica e promocionar un estilo de vida saudábel, incluíndo xogos acuáticos, baloncesto, bádminton, voleibol, hóckey, béisbol, fútbol ou balonmán.

As inscricións a estes campamentos poderán ser quincenais ou de carácter mensual, cuns prezos de 40 e 65 euros, respectivamente. Poderá solicitarse máis dunha quenda, indicando cal é a de preferencia. En principio, só se adxudicará unha quenda e no caso de que haxa interese por unha segunda quenda, poderá adxudicarse tamén no caso de que haxa dispoñibilidade de praza.

A solicitude de praza farase no Rexistro Municipal, presencial ou telematicamente, cos seguintes prazos:

3, 4 e 5 de xuño para familias empadroadas
6 e 7 de xuño para familias non empadroadas con nenas e nenos matriculadas no CEIP Eladia Mariño
10 e 11 para familias non empadroadas.
Terán preferencia as unidades familiares empadroadas no Concello de Cabanas. En segundo lugar, tamén terán preferencia as unidades familiares con nenas e nenos escolarizadas no CEIP Eladia Mariño. No caso de que a demanda de prazas supere á oferta, contando co anterior, terán preferencia as unidades familiares cuxas persoas proxenitoras xustifiquen debidamente a necesidade de conciliar no horario dos campamentos, e dentro deste grupo, as unidades familiares con menos ingresos económicos.
Para solicitar praza deberase achegar a seguinte documentación:
Solicitude de participación (arquivo para descarga está no pé desta nova)
Copia do DNI da persoa proxenitora.
Copia do DNI ou partida de nacemento da nena ou neno participante (ou libro de familia).
Copia da tarxeta sanitaria da nena ou neno participante.
Xustificante de matricula do CEIP Eladia Mariño en caso de non ter empadroamento no Concello.
Xustificación da necesidade de conciliación no caso de habela (Vida laboral , cabeceira de nómina, xustificantes de empresa, etc.).

Publicarase a lista de solicitudes admitidas e excluídas no taboleiro de anuncios do concello e na web municipal, concedendo un prazo de 10 días para a presentación de reclamacións.

As persoas que desexen máis información poden dirixirse ao 981 495 959, na extensión 6 ou 2 para o campamento urbano Cabanas Concilia, e na extensión 3 para o campamento deportivo.

[ES]

El próximo 3 de junio se abre el periodo de solicitudes de plazas  para participar en los campamentos de verano del Concello de Cabanas  que, como años anteriores, oferta 2 alternativas: el campamento urbano Cabanas Concilia y el campamento deportivo.

Ambas modalidades se celebrarán durante los meses de julio y agosto en el Apeadero del Areal y en el entorno del CEIP Eladia Mariño.

El campamento urbano Cabanas Concilia está destinado a niñas y niños en edad escolar  nacidos desde el año 2012 a 2020. Se llevarán a cabo actividades para promover la expresión artística, las relaciones entre iguales y los hábitos saludables mediante técnicas de autoconocimiento y el juego. Todas las actividades tendrán un enfoque socioeducativo, con perspectiva de género y serán promotoras del buen trato. Esta actuación está financiada por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade y por el Ministerio de Igualdad.En el campamento deportivo, orientado a niñas y niños a partir de 7 años, se desenvolverán actividades para iniciarse en la práctica deportiva de forma lúdica y promocionar un estilo de vida saludable, incluyendo juegos acuáticos, baloncesto, bádminton, voleibol, hóckey, béisbol, fútbol o balonmano.

Las inscripciones a estos campamentos podrán ser quincenales o de carácter mensual, con unos precios de 40 y 65 euros, respectivamente. Podrá solicitarse más de una ronda, indicando cual es la de preferencia. En principio, solo se adjudicará un turno y en el caso de que haya interés por un segundo, podrá adjudicarse también en el caso de que haya disponibilidad de plaza.

La solicitud de plaza se hará en el Registro Municipal, presencial o telematicamente, con los siguientes plazos:
3, 4 e 5 de junio para familias empadronadas
6 e 7 de junio para familias no empadronadas con niñas y niños matriculadas en el CEIP Eladia Mariño
10 e 11 para familias no empadronadas.
Tendrán preferencia las unidades familiares empadronadas en el Concello de Cabanas. En segundo lugar, también tendrán preferencia las unidades familiares con niñas y niños escolarizados en el CEIP Eladia Mariño. En el caso de que la demanda de plazas supere la oferta, contando con lo anterior, tendrán preferencia las unidades familiares cuyas personas progenitoras justifiquen debidamente la necesidad de conciliar en horario de los campamentos, y dentro de este grupo, las unidades familiares con menos ingresos económicos.
Para solicitar plaza se deberá adjuntar la siguiente documentación:
Solicitud de participación (archivo para descarga al final de este artículo)
Copia del DNI de la persona progenitora.
Copia del DNI o partida de nacimiento de niño/a participante (o libro de familia).
Copia de la tarjeta sanitaria del niño/a participante.
Justificante de matricula del CEIP Eladia Mariño en caso de no estar empadronado en el Concello.
Justificación de la necesidad de conciliación en el caso de haberla. (Vida laboral , cabecera de nómina, justificantes de empresa, etc.).

Se publicará la lista de solicitudes admitidas y excluidas en el tablero de anuncios del concello y en la web municipal, concediendo un plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones.

Las personas que deseen más información pueden dirigirse al 981 495 959, en la extensión 6 o 2 para el campamento urbano Cabanas Concilia, y en la extensión 3 para o campamento deportivo.

Descarga PDF:
Share.

Comments are closed.