Domingo, Xuño 23

Actividades de música do Concello de Cabanas

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Ao principio, os/as pais/nais/titores vemos aos/ás nosos/as fillos/as e observamos que teñen unha capacidade auditiva fóra do común, unhas ganas de moverse extraordinariamente ou unha voz bonita. El ou ela presta moita atención aos sons, móvese coa música ou, ás veces, incluso, trata de cantar ao son da mesma. É entón que pensamos: como desenvolver este talento para que non o perda?

O máis importante é que a un/unha neno/a ou a persoa adulta lle guste a música. O cometido do profesorado, neste caso, é axudar a desfrutar da música a todos aquelas persoas que a toman como un hobby. Trátase de buscar a forma de que haxa un desfrute coa mesma, e que sexa a persoa alumna a que queira ir a clase para aprender algo novo, ou para tocar melodías xunto ao profesorado.

Cos máis pequenos, empézase por clases de iniciación á música, tamén chamadas “música e movemento”. Nelas trabállase de forma lúdica, favorecendo nos/as nenos/as ao gusto pola música. O profesorado ten experiencia con nenos/as pequenos/as, e as clases son un momento de alegría e diversión para eles e para os seus pais/nais/titores. O obxectivo é explicarlles, dunha forma intuitiva e entendible, todo o que necesitan saber sobre o ritmo, as notas, os instrumentos e os bailes. Desta forma, en tan só un par de meses xa saben tocar un instrumento sinxelo, bailan e cantan. Incluso se fan representacións e cancións nun modo máis teatral: apréndese a letra e cantan xuntos.

Despois, pode chegar o momento en que este desfrute evolucione e se converta nalgo serio. Por iso, se ensina desde o principio todo o que se necesita saber, e se traballan as habilidades necesarias para chegar a ser un músico de nivel profesional. Danse clases de apoio ao alumnado dos conservatorios; tamén se preparan as probas de acceso co alumnado que queira acceder ás ensinanzas regradas e oficiais de música (o conservatorio). A día de hoxe, grazas a estas clases, alumnado destas clases musicais conseguiron entrar nas ditas ensinanzas e as están cursando en conservatorios nacionais e internacionais (tanto Profesionais como Superiores). Algún alumnado está xa ocupando postos en orquestras e conservatorios importantes.

No caso de aspirar a ser músico profesional, debe saber que isto non é tarefa fácil. Débese practicar regularmente ou a diario, estudar materias teóricas e obter un título en centros de ensinanza musicais regradas.

A tarefa do profesorado é facilitar o traballo de todo futuro músico, dándolle as claves profesionais para que adquira un nivel superior á media xeral e darlles os consellos pertinentes, co obxectivo de acadar metas moito maiores. E, ao final, co debido traballo, facer que os sonos de cada persoa se convertan en realidade. O profesorado axudará a conseguir os obxectivos marcados, e os resultados así o avalan.

Actividades e clases propostas para este curso 2023/2024:

 • Clases de música e movemento: para nenos/as desde os 3 anos. Traballo de forma lúdica, favorecendo nos/as nenos/as ao gusto pola música. Iniciación á música, gozo, xogos.
 • Aprendizaxe de instrumentos musicais: empézase con nenos/as, e tamén con persoas adultas, a estudar música desde cero.
 • Clases colectivas, Música de Cámara: tocan todos xuntos, música de todo tipo.
 • Coro: momento de xuntar forzas, cantando todos xuntos.
 • Linguaxe musical e solfexo: apréndese a entoar. Desenvólvese o oído musical.
 • Materias teóricas: Harmonía e Análise musical.
 • Preparación de probas de acceso, ensinanzas Profesionais e Superiores de Música.

Nestes días, na páxina web municipal, anunciaremos prazos de inscrición, que se abrirán a partir do luns día 11 e do 18 de setembro, respectivamente. No que se refire aos horarios de música, establécense entre o profesorado e as persoas inscritas unha vez que no Departamento de Cultura e Deporte se reciba a dita ficha de inscrición, polo que na dita nova non aparecerán.

 

[ES]

Al principio, los/as padres/madres/tutores vemos a nuestros/as hijos/as y observamos que tienen una capacidad auditiva fuera de lo común, unas ganas de moverse extraordinarias o una voz bonita. Él o ella presta mucha atención a los sonidos, se mueve con la música o a veces, incluso, trata de cantar al son de la misma. Es entonces que pensamos: ¿cómo desarrollar este talento, para que no lo pierda?

Lo más importante es que a un niño o adulto le guste la música. El cometido del profesorado, en este caso, es ayudar a disfrutar de la música a todas aquellas personas que la toman como un hobby. Se trata de buscar la forma de que haya un disfrute con la misma, y que sea la persona alumna la que quiera ir a clase para aprender algo nuevo, o para tocar melodías junto al profesorado.

Con los más pequeños, se empieza por clases de iniciación a la música, también llamadas “música y movimiento”. En ellas, se trabaja de forma lúdica, favoreciendo en los/as niños/as al gusto por la música. El profesorado tiene experiencia con niños/as pequeños/as, y las clases son un momento de alegría y diversión para ellos/as y para sus padres/madres/tutores. El objetivo es explicarles, de una forma muy intuitiva y entendible, todo lo que necesitan saber sobre el ritmo, las notas, los instrumentos y los bailes. De esta forma, en tan sólo un par de meses ya saben tocar un instrumento sencillo, bailan y cantan. Incluso se hacen representaciones y canciones en un modo más teatral: se aprenden la letra y cantan juntos.

Después, puede llegar ese momento en el que este disfrute evolucione y se convierta en algo serio. Por eso, se enseña desde el principio todo lo que se necesita saber, y se trabajan las habilidades necesarias para llegar a ser un músico de nivel profesional. Se dan clases de apoyo al alumnado de los conservatorios; también se preparan las pruebas de acceso con el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas regladas y oficiales de música (el conservatorio). A día de hoy, gracias a estas clases, alumnado de estas clases musicales han conseguido entrar en dichas enseñanzas, y las están cursando en conservatorios nacionales y internacionales (tanto Profesionales como Superiores). Algún alumnado está ya ocupando puestos en orquestas y conservatorios importantes.

En caso de aspirar a ser un músico profesional, debe saber que esto no es tarea fácil. Se debe practicar regularmente o a diario, estudiar asignaturas teóricas y obtener un título en centros de enseñanzas musicales regladas.

La tarea del profesorado es facilitar el trabajo de todo futuro músico, dándole las claves profesionales para que adquiera un nivel superior a la media general y darle los consejos pertinentes, con el objetivo de lograr metas mucho mayores. Y al final, con el debido trabajo, hacer que los sueños de cada persona se conviertan realidad. El profesorado ayudará a conseguir los objetivos marcados, y los resultados así lo avalan.

Actividades y clases propuestas para este curso 2023/2024:

 • Clases de música y movimiento: para niños/as desde 3 años. Trabajo de forma lúdica, favoreciendo en los/as niños/as al gusto por la música. Iniciación a la música, disfrute, juegos.
 • Aprendizaje de instrumentos musicales: se empieza con niños/as, y también con personas adultas, a estudiar música desde cero.
 • Clases colectivas, Música de Cámara: tocan todos juntos, música de todo tipo.
 • Coro: momento de juntar fuerzas, cantando todos juntos.
 • Lenguaje musical y Solfeo: se aprende a entonar. Se desarrolla el oído musical.
 • Asignaturas teóricas: Armonía y Análisis musical.
 • Preparación de pruebas de acceso, enseñanzas Profesionales y Superiores de Música.

En estos días, en la página web municipal, anunciaremos plazos de inscripción, que se abrirán a partir del lunes día 11 y del 18 de septiembre, respectivamente. En lo que se refiere a los horarios de música, se establecen entre el profesorado y las personas inscritas una vez que en el Departamento de Cultura y Deporte se reciba dicha ficha de inscripción, por lo que en dicha noticia no aparecerán.

Share.

Comments are closed.