Resultado da fase de concurso no proceso selectivo para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a, funcionario/a interino/a, adscrita á Área de Secretaría-Intervención do Concello de Cabanas

Galego
Tags: 
Archivo: